گزارش گارتنر درباره نرم افزار بيزاجی

بيزاجي تنها BPMSاي است که در ليست گارتنر قرار داد و در ايران قابل دستيابي است !!